REZOLUCIJA IV KONGRESA NKPJ

"REZOLUCIJA O PLANU KRATKOROČNOG DELOVANJA NKPJ DO V KONGRESA S OSVRTOM NA OPŠTE AKTUELNE SOCIJALNE I POLITIČKE OKOLNOSTI RADA PARTIJE"


Mi delegati IV kongresa Nove komunističke partije Jugoslavije, koji se održava 28.11.2015. u Beogradu usvajamo rezoluciju o Planu kratkoročnog delovanja NKPJ s osvrtom na opšte aktuelne socijalne i političke okolnosti rada Partije:

Do sledećeg Kongresa naše Partije predstoji nam intenzivan i važan rad na daljoj konsolidaciji, postepenom jačanju i omasovljenju.

Za komuniste nikad u istoriji nisu postojala laka i jednostavna vremena, ni kada smo bili na vlasti, ni kada smo bili u ilegali. Sadašnji trenutak u našem radu karakterišu savremene poteškoće i izazovi koje možemo konstatovati u nekoliko tačaka:

1. Snažna antikomunistička histerija koja ne jenjava, već se zaoštrava procesima rehabilitacije narodnih neprijatelja, restitucije, indoktrinacija na obrazovnom, kulturnom naučnom planu, a sve kao instrument vladajuće klase za napade na svest i organizovanost radnog naroda.

2. Turobno nasleđe privremenog sloma socijalizma u Jugoslaviji, SSSR-u i Istočnoj Evropi, kao i idejno slabljenje i rastakanje organizovanog radničkog pokreta.

3. Nefer okolnosti rada za radničke partije u višestranačju, uz buržoaski antikomunitički Zakon o političkim partijama, ogromni materijalni izdaci za uspešno političko delovanje u savremenim okolnostima, medijska blokada komunista.

4. Malodušnost i pasivnost najširih narodnih slojeva kao nepoverenje u političke elite, političke procese i uopšte u politički aktivizam.

5. Težak materijalni položaj, katastrofalni uslovi rada, otpuštanja, rekordna nezaposlenost i besperspektivnost radničke klase u ovakvom sistemu, takođe kao jedan od razloga za političku pasivnost.

6. Privatizacija i rasprodaja narodne i državne imovine, otimanje obradive zemlje od strane domaćih ali i stranih buržuja.

7. Politička i vojna okupacija naše domovine od strane Zapadnog imperijalizma čiji su eksponenti na vlasti od 2000. godine do danas, uz okupaciju južne srpske pokrajine KiM.

8. Nametnut put „bez povratka“ ka evro-atlanskim integracijama, što je veliki minus za radničku klasu a plus za vladajuću klasu i njene interese, kao i interese stranih krupnih imperijalističkih poluga.

9. Dramatičan porast fašizma u Evropi i drugde, kao strategija vladajuće klase u kriznim okolnostima.

10. Stanje neizvesnosti, terora i straha na međunarodnom nivou kao direktna posledica imperijalističkih ratova i ratnih planova, koja surovo podseća na stanje pred Svetski rat.

Mnoge od ovih poteškoća, ako ne i većinu, nemoguće je razrešiti u kratkoročnom periodu, međutim s organizovanim i preciznim planom, posvećenošću i verom u ispravnost našeg dela, moguće je ostvariti brojne rezlutate koji će voditi ka cilju zbacivanja kapitalističkog varvarstva i navedenih uslova koje ono nameće, a potom ka realizaciji proleterske, socijalističke revolucije.

Zato mi predlažemo da se u kratkoročni plan delovanja naše Partije uvrste sledeće stavke kojima ćemo konsolidovati i graditi snažnu radničku partiju kadru da pruži ozbiljan otpor buržoaskim pritiscima:

1. Insistiranje na monolitnom jedinstvu i drugarskim principima kompletnog člansta, kao i idejno jačanje i obogaćivanje na principima naučnog socijalizma, marksizma-lenjinizma.

2. Disciplinovano i revnosno poštovanje i izvršavanje obaveza članstva, posvećenost partijskom radu, pružanje vlastitih maksimuma prema partijskim obavezama, samokritičnost i skromnost, poštovanje partijske linije, odluka partijskih organa i institucija sledstveno principima demokratskog centralizma, Programa i Statuta Partije.

3. Redovno održavanje Godišnje konferencije, sednica CK i Sekretarijata, kao i Kongresa, što pored izvršavanja statutarne obaveze i revnosong jačanja institucija Partije, doprinosi boljoj organizovanosti, planskom putu izgradnje borbe i strategije Partije, analizi ostvarenog i neostvarenog.

4. Kreiranje održive strategije za ostvarivanje cilja preregistracije Partije.

5. Ulaganje novog napora u neostvarene ambicije organizovanja frontovskih partijskih organizacija, u prvom redu „Fronta rada“.

6. Novi napori u redovnom izlaženju organa partije „Novi komunist“ i više novih sadržaja u okviru partijske edicije „Proletkult“.

7. Pokretanje inicijativa privredne delatnosti sa ciljem poboljšanja materijalnog položaja Partije.

8. Intenziviranje promocije Partije preko raspoloživih medija, kreiranje novih medija, pokretanje inicijativa kulturne delatnosti i promocije, održavanje tribina i naučnih skupova.

9. Redovne aktivnosti u vidu javnih manifestacija i skupova, kao i nastavak obeležavanja važnih revolucionarnih i istorijskih datuma u godini.

10. Redovniji obilasci partijskih organizacija, održavanje sednica CK i Sekretarijata po mogućstvu i van centrale u Beogradu.

11. Kreiranje strategije za delovanje Partije u ostalim republikama bivše Jugoslavije sa posebnim operativnim telom ili komitetom čiji će primarni cilj biti ovaj važan zadatak.

12. Što redovnije učešće u aktivnostima Međunarodnog komunističkog pokreta.