REZOLUCIJA IV KONGRESA NKPJ

"OMLADINSKA REZOLUCIJA"


U uslovima kapitalističkog varvarstva, njegovog najvišeg stadijuma - imperijalizma i sistemske kapitalističke krize, kako u svetu, tako i kod nas, najviśe je pogodena omladina. Ona je žrtva imperijalističkih ratova, povampirenja fašizma, eksploatacije... Mladi ljudi su lišeni mogućnosti obrazovanja, zdravstva, stambenog prostora, zaposlenja, sigurnosti i mnogih drugih osnovnih životnih potreba.

U našoj zemlji, usled agresivne politike Zapadnog imperijalizma, mnogi mladi ljudi su izgubili živote, a dobar deo njih je morao da napusti zemlju usled nepravednih sankcija prema našoj zemlji. Nakon petooktobarskog kontrarevolucionamog puča, omladina je jos više pogođena, nego što je bila u vreme razbijanja Jugoslavije i teških ekonomskih sankcija. Eksponenti Zapadnog imperijalizma su privatizovali preduzeća, nakon čega je usledilo masovno otpuštanje.

1. Nova komunistička partija Jugoslavije među omladinom deluje preko njenog podmlatka Saveza komunisticke omladine Jugoslavije.

2. SKOJ je clanica Svetske federacije demokratske omladine i njegovo delovanje je skladu sa proleterskim intemacionalizmom.

3. SKOJ ima za cilj da okupi svu progresivnu omladinu u borbi protiv imperijalizma i trenutno narastajućeg fašizma.

4. SKOJ se žestoko protivi imperijalističkim ratovima, koji su najizraženiji na Bliskom Istoku i u Ukrajini. solidarišući se sa našim sestrinskim omladinama, narodom ovih zemalja i omladinom.

5. SKOJ se bori protiv retrogradne Bolnjske deklaracije i za svima dostupno i besplatno obrazovanje, a preko svoje frontovske organizacije Studentski front deluje među Univerzitetskom omladinom.

6. SKOJ poseban akcenat stavlja na radničku I seosku omladinu. organizacija veliki znacaj daje pitanju srednjoskolaca, tako da tu deleluje preko lnicjative za formiranje đačkog fronta I žestoko se suprotstavlja uvođenju dualnog obrazovanja u srednje škole.

7. SKOJ insistira na svakodnevnoj borbi omladine protiv kapitalističkog varvarstva, a suština njegovog postojanja je da među omladinom širi ideje klasne borbe, socijalizma i komunizma.